ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.057-0003-C01 НА МИГ ХИСАРЯ

ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.057-0003-C01 НА МИГ ХИСАРЯ

НОВИНИ, ПРОЕКТИ
Проект BG05M9OP001-2.057-0003-C01 „За интеграция на маргинализираните общности, включване в заетост и преодоляване на негативните стериотипи”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, чрез ВОМР процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.057 МИГ Хисаря – Мярка 11 „Интеграция на маргинализираните общности“ СДРУЖЕНИЕ КБН7 – ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.057-0003-C01 НА МИГ ХИСАРЯ На 07.06.2021г. в Комплекс „Бунтовна“ стартираха дейностите  по Проект BG05M9OP001-2.057-0003-C01 „За интеграция на маргинализираните общности, включване в заетост и преодоляване на негативните стериотипи”.  Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7“ е изпълнител на:  Дейност 1 Активиране, информиране и консултиране, вкл. психологическо подпомагане на неактивни представители на целевата група и Дейност 3 Предоставяне на  обучение за придобиване на ключова компетентност.   В периода 07.06.2021г. –08.06.2021г. на територията на комплекс Бунтовна се проведе  двудневната…
Read More