КОНСУЛТАНТСКО  БЮРО НАПРЕДЪК 7

ОБЕДИНЕНИ ЗА НАПРЕДЪК И РАЗВИТИЕ

Обучен и високо квалифициран екип с богат опит в работата с лица и деца от рискови групи, с такива попаднали в социална изолация, от малцинствен произход, с обучителни трудности или в конфликт със закона и др.

Постоянен екип: 7 членове на Общото събрание и Председател – като квалификацията и опита са разнообразни и способстват за постигане на целите на сдружението: психолог, социален работник, социален педагог, сертифициран обучител; юрист и счетоводител, преподавател филолог. Специалисти с опит при реализацията на проекти – местни, регионални, национални и международни.

Екипът притежава опит, рутина и отлични  междуинституционални умения изградени през годините на работа за и със структурите: ДСП – ОЗД – ХУСУ; ДДЛРГ, КСУ, КСУДС, ЦНСТ, НЖ, ПЖ, ЗЖ, Неправителствени организации управляващи здравни програми на МЗ, социални услуги /ДДД – като ЦОП, ЦСРИ, НЖ/ и др.