Консултиране

 

Консултиране на лица, семейства, деца и младежи в риск – социално педагогическо и психологическо консултиране; правно консултиране.

Образователна подкрепа на отпаднали или в риск от отпадане от училище на деца и младежи от етнически обособените квартали и райони на град и област Пловдив.

Консултиране на лица и деца в риск от малцинствен произход с оглед подпомагане на тяхната интеграция и социална адаптация.

 

Посредничество и застъпничество за хора от рискови групи пред институции /държавни или общински структури/, с оглед разрешаване на личен или семеен казус пред институция; придружаване и демонстрация за овладяване на умения при контакт с институция.

Посредническво и застъпничество при отстояване на правото за равен достъп до образование, здравоеопазване и други обществени ресурси – спрямо уязвими групи хора.

Разработване, апробиране и внедряване в практиката на интегрирани програми за обучение и обществено въздействие на деца и лица от рискови групи.

Изграждане на социални мрежи и информационни системи между различни организации и институции, работещи в това поле.

Разработване на програми за обществена подкрепа и социална интеграция на лица и деца от малцинствен произход и в риск.

Работа с деца и младежи в институции /ддлрг, цнст, преходни и наблюдавани жилища/- в насока  подкрепа за интеграция, реинтеграция и развитие на умения за водене на сомостоятелен начин на живот.

Развитие на социални услуги на деца и лица.