Любен Иванов

ЛЮБЕН ИВАНОВ ИВАНОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

Висше педагогическо

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

10 години практически опит в предоставянето на социални услуги за деца и семейства в риск. С пряко участие в процеса по деинституционализация и преструктуриране на ДДЛРГ в гр.Пловдив.

Работил като възпитател, социален педагог, социален работник, методист, ръководител на диагностичен екип, ръководител екип от 2007г. до 2012г. в ДДЛРГ „Олга Скобелева” /в момента КСУ „Олга Скобелева”/ и ДДЛРГ „Княгиня  Мария-Луиза”

През 2012г. е в екип „Деинституционализация” на Център за обществена подкрепа към КСУДС Пловдив

От 2013г. работи в неправителствения сектор – първоначално като координатор в Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от рискови групи, а в последствие като Управител на две Социални услуги ДДД: „Център за социална рехабилитация и интеграция за подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение” и  „Наблюдавано жилище за младежи, напускащи ДДЛРГ”

От 2013г. до момента взема участие като експерт и приложен специалист в проекти на регионално, национално и международно ниво.

От 2015г. е Председател на Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7”

Ментори оказали влияние при професионалното развитие: Стамена Стоянова, Нина Гаргова, Емилия Маркова, Дарина Кукева, Татяна Каназирска, Марина Манолчева

ФУНКЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

Организира осъществяването на контакт с други институции и органи, способстващи работата на Сдружението.

Представлява и управлява организацията; организира дейността на специалистите в КБН7 като възлага задачи и делегира отговорности, упражнява съответен контрол; дава методически указания на екипа.

Подробно функциите на Председателя са упоменати в Устава на Сдружението.

Експерт социални дейности и работа с деца в риск