СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Център за социална рехабилитация и интеграция за подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот  и превенция на рисково поведение „Рада Киркович“ – Пловдив се предоставят:

 • общодостъпни и специализирани социални услуги,
 • превантивни, подкрепящи и възстановителни социални услуги.

 Общодостъпни социални услуги:

 • информиране и консултиране за реализиране на социални права и развиване на умения;
 • превантивна общностна работа на мобилни екипи с цел превенция на рискове в етнически обособени квартали и районите в Пловдив; общностна работа – при заявка и необходимост от работа в конкретна общност; работа на терен при идентифициране и решаване на конкретни проблеми като отпадане от училище, не посещаване на училище, семейни проблеми от различно естество, противообществени прояви, промоция на здравословен начин на живот;
 • Като част от СУ двукратно в годината се реализира  целенасочена работа с родителската общност с цел развитие и надграждане на родителски умения по програма „Работилница за родители“ на УНИЦЕФ.            

Специализирани социални услуги:

В социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ се предоставят комплексно 5 вида специализирани социални услуги, разписани  в чл.15 от Закона за социалните услуги, а именно:

 Информиране и консултиране

Подпомагане и подкрепа на деца и семейства в риск за изграждане на здрава семейна среда и взаимоотношения, за преодоляване на риска от извършване на противообществени прояви и/или правонарушения, неглижирането и малтретирането на деца; създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция и реинтеграция; превенция на отпадане от училище, образователна подкрепа и мотивация за учебен труд.

Дейности за предоставяне на услугата са насочени и предоставят на:

 • Детето – деца в конфликт със закона; деца в риск от отпадане от училище; деца в резидентни услуги /напускащи резидентни услуги и професионални приемни семейства /ППС/; деца жетви на насилие; деца в риск при случаи на развод; деца в риск от попадане в трафик, попадане под зависимости и др.
 • Семействотородители в конфликт; родители в ситуация на раздяла или при водене на дела и спор за упражняване на родителски права; информиране и сонсултиране на родители по въпроси свързани с отглеждане и възпитание на детето, права и задължения съгласно Конституция на Република България, СК, ЗЗД и други превенция на родителското отчуждаване;
 • Детето и семейството фамилна работа.
 • Застъпничество и посредничество

Предоставянето на услугата цели да подобри отношенията на потребителя с други институции; да се подсигури упражняването на правата на личността и да овласти личността в разрешаването на проблеми до момента, в който упражняването и защитаването на правата стане самостоятелна дейност; връщане на отпаднали от образователната система деца и младежи; посредничество и застъпничество с оглед защита на правото на детето за достъп до образование; превенция на престъпността сред младежи и деца; осигуряване на достъп до социални ресурси; свързване на  децата и семействата в риск с подходящи социални, образователни, здравни, административни и други услуги в зависимост от техните нужди и проблеми.

Дейностите в социалната услуга „Застъпничество и посредничество“ включват:

 • съдействие за подготовка на документи и явяване на ТЕЛК/НЕЛК;
 • съдействие за подготовка на документи и явяване на ресурсна комисия;
 • съдействие пред ДГ или училище за продължаване на образование;
 • работа с учителите и училището, насърчаване включването в училищния живот;
 • съдействие пред медицинско или лечебно заведение, относно достъп до здравни услуги и евентуално лечение;
 • демонстрация, придружаване и съдействие пред различни институции и структури по случая на детето/семейството;
 • съдействие и посредничество за достъп до безплатна правна подкрепа /без процесуално представителство/.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial