Терапия и рехабилитация

Предоставя се активна подкрепа и включване в социума на деца със специални образователни потребности; деца с потребност от логопедична терапия и слухово – речева рехабилитация; социална рехабилитация, психологична терапия, фамилна работа.

Социалната услуга подпомага цялостното развитие и разгръщане потенциала на всеки потребител; придобиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисковото поведение.

Покрепата се осъществява чрез предоставянето на :

  • Психологическа терапия /психодиагностика на детското развитие и терапия/, сесиите се провеждат от психолог;
  • Логопедична терапия за деца според индивидуалните им потребности. Сесиите се водят от логопед. Работи се за формиране и развиване на комуникативни умения, стимулиране на езиковоговорното развитие, обогатяване на импресивната и експресивната реч, усвояване на свързана, граматически правилна реч. Използват се упражнения и дейности, развиващи имитативни способности, разнообразни дидактични материали и игри, логопедични карти и компютърни образователни програми. Прилага се обучение на децата с допълващи и алтернативни методи на комуникация – жестове, символи, комуникативни речници, комуникатори.
  • Фамилна терапия чрез прилагане на психотерапевтичен метод, който работи с отношенията в семейството и цели подобряване на отношенческия климат в семейството (както емоционалния и психологически). В рамките на терапевтичните срещи се изследват съществуващите възможности и се предоставят нови, различни от досега използвани стратегии за справяне с трудностите и кризите, които неминуемо съпътстват семейния живот.
  • Социална рехабилитация за постигане на интеграция, реинтеграция или социално включване на потребителите в обществото чрез оказване на помощ за приспособяване на човека към изискванията на всекидневния и семейния живот, към обществото и професионалната работа, премахвайки едновременно с това икономическите или социалните бариери, които биха могли да затруднят участието в процеса на рехабилитацията и социално включване.

Предоставяни дейности в услугата „Терапия и рехабилитация“

  • Индивидуални занимания – работа с фамилен терапевт, социален работник, психолог, слухово-речеви рехабилитатор;
  • Групови дейности – фамилни сесии/терапия
  • Дейности по подкрепа на деца със СОП

Използване на съвременни методи за логопедична терапия, слухово – речева рехабилитация; психологическа или социална рехабилитация, както и образователна подкрепа на деца с различни затруднения породени от:

            Сензорни увреждания (нарушено зрение или увреден слух);

            Физически увреждания;  

            Умствена изостаналост /умерена или граничен вариант/;

            Езикови-говорни нарушения;

            Специфични обучителни  трудности;

            Емоционални или поведенчески;

            Нарушения на общуването и комуникацията;

            Хронични заболявания, които водят до СОП;

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial