Да осигурява възможности за интеграция на хора от рискови групи в социума, чрез адекватно социално – педагогическо, психологическо, правно консултиране и посредническа дейност.

Да подобрява достъпа до образование, обучение и услуги на групи в социална изолация и да подпомага тяхното включване.

Да създава и развива социални модели и мрежи за интеграция и реинтеграция на групи в риск.

Да организира младите хора и да създава условия за тяхната успешна реализация и себеизява.

Да подкрепя граждански инициативи, съдействащи за целите на сдружението.