ЦСРИ за подкрепа на деца

за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение

„Рада Киркович“

Гр. Пловдив, ул. „Димитър Цончев” № 11 /зад Четвъртък пазар/

телефон за връзка с екипа 0889 766 310; електронна поща: csri_rk@abv.bg

 

 

Управлението на услугата стартира от 01.07.2017г. и е във връзка с подписан на 30.06.2017г. двустранен договор №17ДГ622/30.06.2017г между възложител Община Пловдив и изпълнител  Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7”. Партньор при реализация на дейностите е Фондация „Джендър алтернативи“.

Цел на предоставяната услуга: Основната цел на предоставяната услуга е да осъществи подкрепа и ефективно социално включване на потребителите чрез превенция на рисково поведение; чрез  предоставяне на съвременни, ориентирани към детето и семейството, социални услуги в общността. Да гарантира безплатен достъп до базов пакет от услуги за деца и семейства в неравностойно социално положение, приоритетно от Община Пловдив, и от други общини/област Пловдив в случаите на достатъчно капацитет и при липсата на такива услуги в съответната община/област Пловдив;

Дългосрочна цел: Да подпомага и подкрепя деца и семейства в риск за изграждане на здрава семейна среда и взаимоотношения, за преодоляване на риска от извършване на противообществени прояви и/или правонарушения, неглижирането и малтретирането на деца.  Развитие на умения за самостоятелен живот; личностно развитие и развитие на способностите на потребителите; създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция и реинтеграция; превенция на отпадане от училище, образователна подкрепа и мотивация за учебен труд; връщане на отпаднали от образователната система деца и младежи; посредничество и застъпничество с оглед защита на правото на детето за достъп до образование, превенция на престъпността сред младежи и деца; активна подкрепа и включване в социума на деца със СОП

Задачи:

За постигане на основната цел услугата се стреми да създаде условия на потребителите чрез реализация на следните по-важни задачи:

    Да се постигне промяна в разбирането и оценката на потребителя за неговата житейска ситуация или проблем, промяна в неговата гледна точка и по този начин отваряне на нови възможности за нови решения. Предоставяне на практическа подкрепа за постигането на тази промяна;

    Да свържат потребителите и семействата в риск с подходящи социални, образователни, здравни, административни и други услуги в зависимост от техните нужди и проблеми;

    Да се насърчи комуникацията между  деца / родители – потребители на социални услуги. Стимулираният диалог, общуване, споделяне – намалява дистанцията във взаимоотношенията и спомага за преодоляването на проблеми от битов или личен за страните характер.

    Да повишат уменията си за работа в екип и за успешна интеграция в работна и/или училищна среда;

    Да повишат значително мотивацията си за лична реализация и да повишат самочувствието си за придобиване на адекватно образование и професионална квалификация;

    Да разширят мрежата си от лични контакти и познания за базова информация, свързана с трудовата, правната, социалната, здравната и образователната реализация;

    Да се развият способностите им да разбират по-добре себе си, другите и света, чрез специфичния език на изкуството, на спорта, в условията на взаимодействие в група;

    Потребителите да преодолеят някои негативни последици от институционализацията; да повишат  увереността в собствените си сили; Предоставяната в последствие постреинтеграционна работа спомага за същото.

    Потребителите да придобият увереност в бъдещето и чувството за сигурност при осигуряване на настоящите нужди;

    Потребителите да придобият знания и умения за самостоятелен и независим живот;

    Децата кленти и потребители на социалната услуга ЦСРИ да бъдат подпомогнати в процеса на осмисляне и планиране на ежедневните потребности, степенуване на ангажименти и  отговорности; нагласи и очаквания за своето бъдещо развитие и живот. При необходимост да бъдат подпомогнати от специалистите в ЦСРИ чрез дейности по  посредничество и засътпничество пред различни институции с оглед защита интересите на детето в най – пълна степен.

    Да изградят умения за комуникация с различни институции;

    Да се работи на терен при идентифициране и решаване на конкретни проблеми като отпадане от училище, не посещаване на училище, семейни проблеми от различно естество, противообществени прояви. Посредничество и застъпничество с оглед достъп до обществени ресурси /работа в мобилни екипи /

Екип на услугата: управител; психолози; социални работници и сътрудници социална работа, включително аутрийч; социален педагог, логопед, специален педагог /включително сурдопедагогика/; правно консултиране от страна на партньор в управлението Фондация „Джендър алтернативи“- по график.

 

Материална база: ЦСРИ за деца е позиционирана на адрес: гр. Пловдив, ул. Димитър Цончев №11 /бивш ДДЛРГ „Рада Киркович“ зад Четвъртък пазар/– на първи над партерен етаж. Мястото е с отлични транспортни и комуникационни връзки – има достъп както с личен, така и с градски транспорт. В близост има Детски градини, училища, Прокуратура, кметство на район „Централен“ на община Пловдив, Здравни кабинети, в близък периметър  е 2 ДКЦ и 2 РУП на МВР Пловдив, Районен съд, Окръжен съд, Агенция по вписванията и др.

В сградата се намират още структурите ЦСРИВПЛСБ, КЦ за деца и НЖ /пристройка към сградата с отделен самостоятелен вход/.

В ЦСРИ децата и семействата имат възможност да ползват 2 зали за групова работа, включително арт-ателие и 2 кабинета за индивидуално консултиране, включително логопедичен кабинет. Има офис на управителя, два специализирани офиса за служителите, санитарен възел и мокро помещение; кухненски бокс.

СПИСЪК НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ:

Потенциални потребители на услугата Център за социална рехабилитация и интеграция за подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение „Рада Киркович“ са:

Ø Деца в риск без достъп до обществени ресурси с необходимост от оказване на подкрепа включително: посредничество, застъпничество, придружаване, демонстрация, развитие на личностни умения; интеграция и реинтеграция, превенция на рисково поведение, постреинтеграционна работа; деца в етнически обособени квартали на града или райони на област Пловдив /Общините Пловдив, Родопи, Марица, Стамболийски и Хисар/Калояново/ – работа на мобилни екипи при необходимост.

    Деца в риск от отпадане от училище. Деца, отпаднали от училище и такива необхванати от системата на образование;

Деца, настанени в ДДЛРГ; услуги от резидентен тип – ЦНСТ, КЦ, ЗЖ;

Деца със специални образователни потребности /СОП/.

    Деца с отклоняващо се или рисково поведение /в конфликт със закона/ – деца с проблемно поведение, за които съществува риск от извършване на противообществени прояви. Насочване чрез ОЗД.

    Деца жертви на насилие; деца в риск при случаи на развод, родители в конфликт, в ситуация на раздяла или при водене на дела  и спор за упражняване на родителски права, деца в риск от попадане в трафик, попадане под зависимости и др.

    Близките на горепосочените групи.

 Възрастова граница:  до 18 години /деца/ и техните родители. Младежи от 18 до 20 годишна възраст ползват услуги с насочване посредством Заповед, основана на Доклад – предложение от ДСП. При насочване на семейство /лица/, по случая на децата – се заплаща такса от 5% съгласно утвърдената тарифа за таксите.

       Капацитет на услугата – 40 деца потребители. С оглед консултативния характер на услугата има възможност за работа над капацитет. Същото ще бъде задължително изпълнявано при управление от страна на Сдружение КБН7 като работа над капацитет 20-30% е напълно изпълнимо и би отговорило на очакванията на органите по закрила като Община и ДСП – ОЗД.

ДЕЙНОСТИ / УСЛУГИ  В ЦСРИ за деца, УЛ. „ДИМИТЪР ЦОНЧЕВ“ №11

„Консултантско бюро Напредък 7“

/при формулиране на конкретната заявка в НПСУ или Заповед/

Социално – педагогическо консултиране;

Психологическо консултиране;

Фамилно консултиране;

Консултиране и специализирана подкрепа за развитие на умения за самостоятелен живот;

Специализирана подкрепа и дейности по интеграция и реинтеграция;

Изготвяне на специализирана оценка на родителски капацитет /СОРК/;

Постреинтеграционна работа и подкрепа на детето и семейството; работа с подкрепящи мрежи  и институции имащи отношение към случаите;

Психодиагностика на детското развитие с последващ консултативен процес съобразно оценката;

Консултиране и подкрепа в насока превенция на рисково поведение и държание съобразно  обществената норма;

Посредничество и застъпничество за клиентите с оглед достъп до обществени ресурси Мобилна работа и консултиране в домашни условия, придружаване и демонстрация, обучение в социални умения и др.;

Включване в програми за подкрепа – групови или индивидуални според потребността на детето и семейството;

    Правна или специализирана психологическа подкрепа от партньор /ФДА/ в управлението и предоставянето на СУ в ЦСРИ – Осъществяване на юридическа подкрепа под формата на юридически консултации на пълнолетни лица в дейностите реализирани със семействата на деца жертви на домашно и сексуално насилие,в случаи на развод и водене на дела  за упражняване на родителски права, осъществяване на режим на лични отношения между родители и деца, издръжка на деца, при родители в конфликт, родители в ситуация на фактическа раздяла, в случаи на риск от трафик на хора, попадане под зависимости и др.

    Работа с логопед и специален педагог /включително сурдопедагог/. Слухово – речева терапия на деца със СОП.

ГАЛЕРИЯ-……