През периода 19.04-20.04.2019г. в Парк хотел Родопи се проведе първият обучителен семинар на екипа за 2019г. – част от годишната програма за квалификация на служителите от Център за социална рехабилитация и интеграция за подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение  „Рада Киркович“.

          В рамките на първия обучителен ден екипът дискутираше актуалните промени в социалното законодателство; запозна се сЦСРИ приетия Закон за социалните услуги.  Акцент беше поставен на новия подход за финансиране – на дейности, а не комплексно на социалната услуга. Така разписаните дейности и към момента представляват основен фокус в работата на екипа на ЦСРИ и се отчитат отлични резултати в направленията: „информиране и консултиране“, „посредничество и застъпничество“, „общностна работа“, „терапия и рехабилитация“, „обучение за придобиване на умения“ и др.  Дейностите на Центъра се реализират ежемесечно от служителите по 65-75 случая на деца и семейства, насочени по силата на ЗЗД и ППЗЗД от Отдел „Закрила на детето“. Основен модератор през първия обучителен ден беше Любен Иванов – Председател на Сдружението.

          През втория обучителен ден акцент беше поставен на работата по ЦСРИслучаи свързани с насилие, синдром на родителско отчуждение, както и на правните аспекти, касаещи социалната работа и защита правата на потребителите и на персонала. Основен модератор беше Марина Манолчева – консултант при Сдружение КБН7 по управление на проекти, застъпничество, лобиране и връзки с обществеността и медиите, управление на центрове за социални услуги. Споделени бяха редица национални и международни примери за ефективност на социалната работа и преки ползи за потребителите. Семейният консултант Деница Велкова информира за съвременните предизвикателства в работата със „Синдром на родителско отчуждение“.

          Обучението беше съчетано с тиймбилдинг  насоченост  –  подобряване екипните взаимодействия;  по-добра вътрешна комуникация;  мотивация на служителите  за работа;  развитие на колективните ценности в организацията;  работа в екип и доверие  в партньора.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.