<strong>Психолог от социалната услуга ЦСРИ „Р. Киркович” в Пловдив създаде „Карти за успех”</strong>

Психолог от социалната услуга ЦСРИ „Р. Киркович” в Пловдив създаде „Карти за успех”

НОВИНИ, СЪБИТИЯ
Какво са „Карти за успех” Програма за личностно развитие Особен инструмент за коригиране, обогатяване и развитие на силните ти страни Стъпки за пълноценен, щастлив и активен живот Време за обмисляне на важните аспекти на живота За сега са излезли от печат 5 теми: Важните въпроси, Моята кариера, Моите пари, Моето самочувствие, Моите навици.         Всяка една от темите е разработена като текст плюс упражнения, въпроси и други техники.  Всяка тема е представена в 30 карти. Източниците на информация за изработването на картите са много, като психологът на услугата Илияна Калинова се е постарала да представя тези идеи и техники, които са произлезли от пряката работа с децата и учениците. Именно пароди тази причина тези карти „работят”.          Формата не е книга или работна тетрадка, а карти, защото по този начин младите…
Read More
<strong>Сдружение  КБН7 </strong> разкри „Мобилен център за подкрепа и социално включване на лица в неравностойно положение в община Хисаря по проект, финансиран по схема за безвъзмездна помощ

Сдружение  КБН7  разкри „Мобилен център за подкрепа и социално включване на лица в неравностойно положение в община Хисаря по проект, финансиран по схема за безвъзмездна помощ

НОВИНИ, ПРОЕКТИ, СЪБИТИЯ
Проект BG05M9OP001-2.057- 0001 - C01 „Социално включване на представители на уязвимите групи на територията на община Хисар” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, чрез ВОМР процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.057 МИГ Хисаря – Мярка 11 „Интеграция на маргинализираните общности“   Сдружение  КБН7  разкри „Мобилен център за подкрепа и социално включване на лица в неравностойно положение в община Хисаря по проект, финансиран по схема за безвъзмездна помощ BG05M9OP001-2.057- 0001 - C01 „Социално включване на представители на уязвимите групи на територията на Община Хисар” СУ беше разкрита в НЧ „Иван Вазов – 1904.” - Хисаря, като Мобилният център е първата иновативна услуга в община Хисаря, която ще функционира в рамките на 1 година и ще подкрепи над 30 лица в риск,…
Read More