Проект BG05M9OP001-2.057-0003-C01

„За интеграция на маргинализираните общности, включване в заетост и преодоляване на негативните стериотипи”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, чрез ВОМР процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.057 МИГ Хисаря – Мярка 11 „Интеграция на маргинализираните общности“

СДРУЖЕНИЕ КБН7 – ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДЕЙНОСТИ ПО

ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.057-0003-C01 НА МИГ ХИСАРЯ

На 07.06.2021г. в Комплекс „Бунтовна“kbn7 стартираха дейностите  по Проект BG05M9OP001-2.057-0003-C01 „За интеграция на маргинализираните общности, включване в заетост и преодоляване на негативните стериотипи”.  Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7“ е изпълнител на:  Дейност 1 Активиране, информиране и консултиране, вкл. психологическо подпомагане на неактивни представители на целевата група и Дейност 3 Предоставяне на  обучение за придобиване на ключова компетентност.

 

В периода 07.06.2021г. –08.06.2021г. на територията на комплекс Бунтовна се проведе  двудневната информационна трудова борса “Готови за работа”, предшествана от работа на терен в населените места съставляващи МИГ Хисаря. МИГТрудовата борса е със задача  информиране и консултиране на неактивни лица с цел насърчаване участието на пазара на труда. Привлечени бяха местни работодатели, а на участниците бяха раздадени информационни и рекламни материали за свободните работни места, вида им и изискванията за заемането им. Работодателите имаха възможност да представят своите фирми, спецификата на дейността си и съответните възможности за осигуряване на заетост.

Официални гости на откриването на проектните дейности и на Борсата бяха целият екип на Сдружение „МИГ – Хисаря“ с Председател г-жа Мария Мустакова. Събитието беше отразено от местните медии в лицето на „Подбалкански новинар“.

 

От 09.06.2021г. до 13.06.2021г. Сдружение КБН7 имаше възможност да реализира и дейностите по Обучение за придобиване на Ключова компетентност КК6. 15 лица от целевите групи се включиха активно в множество интерактивни обучителни занятия, целящи развитие на конкретни ключови знания в областта на обществените и гражданските компетентности.

Част от дейностите бяха проведени на открито, което позволи на участниците да се насладят на уникалната панорамна гледка, която предоставя Комплекс Бунтовна.

Предстои разкриването на „Здравен клуб“ със здравен и социален експерт, които в продължение на 1 година ще подкрепят и консултират лицата в неравностойно положение в с. Кръстевич и община Хисаря.

МИГ
kbn7
МИГ
МИГ
13
12
11
10
9
8
7
6
1
2
3
4
5
kbn
previous arrow
next arrow

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *