СДРУЖЕНИЕ „КБН 7“ разкрива иновативна социална услуга в партньорство с Община Велинград

СДРУЖЕНИЕ „КБН 7“ разкрива иновативна социална услуга в партньорство с Община Велинград

НОВИНИ, ПРОЕКТИ
СДРУЖЕНИЕ „КБН 7“ разкрива иновативна социална услуга в партньорство с Община Велинград На 16.08.2021 г. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД подписа административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД.   В дейността на Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7“ се предвижда създаване и функциониране на иновативната услуга "Консултативен център за общностна работа, включително мобилни услуги". Ще бъдат идентифицирани и консултирани минимум 150 представители на целевите групи.  Консултативния център ще функционира като комплекс от социални услуги и съгл. Чл. 15 от ЗСУ ще бъдат предоставяни следните услуги: информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, общностна работа, терапия и рехабилитация и обучения в придобиване на умения. По същество така описаните услуги включват дейности съпроводени с юридически консултации; здравно – социално информиране…
Read More
ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.057-0003-C01 НА МИГ ХИСАРЯ

ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.057-0003-C01 НА МИГ ХИСАРЯ

НОВИНИ, ПРОЕКТИ
Проект BG05M9OP001-2.057-0003-C01 „За интеграция на маргинализираните общности, включване в заетост и преодоляване на негативните стериотипи”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, чрез ВОМР процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.057 МИГ Хисаря – Мярка 11 „Интеграция на маргинализираните общности“ СДРУЖЕНИЕ КБН7 – ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.057-0003-C01 НА МИГ ХИСАРЯ На 07.06.2021г. в Комплекс „Бунтовна“ стартираха дейностите  по Проект BG05M9OP001-2.057-0003-C01 „За интеграция на маргинализираните общности, включване в заетост и преодоляване на негативните стериотипи”.  Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7“ е изпълнител на:  Дейност 1 Активиране, информиране и консултиране, вкл. психологическо подпомагане на неактивни представители на целевата група и Дейност 3 Предоставяне на  обучение за придобиване на ключова компетентност.   В периода 07.06.2021г. –08.06.2021г. на територията на комплекс Бунтовна се проведе  двудневната…
Read More
<strong>1 ЮНИ</strong>

1 ЮНИ

"ЦСРИ за деца - социална услуга", НОВИНИ, ПРОЕКТИ
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ЦСРИ ПО СЛУЧАЙ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО На 01.06.2021г. по случай Международния ден на детето в социалната услуга за деца Център за социална рехабилитация и интеграция Р. Киркович / КБН7 ще се проведе "Ден на отворените врати". Инициативата се реализира с активното участие и партньорство на ЗОНТА КЛУБ ПЛОВДИВ. Центърът е част процеса на деинституционализация и функционира след закриването на дом за деца Рада Киркович. През целия ден на 01.06. са предвидени мероприятия с децата, като от 14.30 часа ще бъдат представени пред институции и заинтересовани страни постигнатите резултати от услугата за последните 4 години. Като гости са поканени присъстват: г-н Георги Стаменов - кмет на Район "Централен" на Община Пловдив; г-н Георги Титюков - зам.-кмет "СМДСП" на Община Пловдив; г-жа Емилия Иванова - регионален…
Read More
<strong>Психолог от социалната услуга ЦСРИ „Р. Киркович” в Пловдив създаде „Карти за успех”</strong>

Психолог от социалната услуга ЦСРИ „Р. Киркович” в Пловдив създаде „Карти за успех”

НОВИНИ, СЪБИТИЯ
Какво са „Карти за успех” Програма за личностно развитие Особен инструмент за коригиране, обогатяване и развитие на силните ти страни Стъпки за пълноценен, щастлив и активен живот Време за обмисляне на важните аспекти на живота За сега са излезли от печат 5 теми: Важните въпроси, Моята кариера, Моите пари, Моето самочувствие, Моите навици.         Всяка една от темите е разработена като текст плюс упражнения, въпроси и други техники.  Всяка тема е представена в 30 карти. Източниците на информация за изработването на картите са много, като психологът на услугата Илияна Калинова се е постарала да представя тези идеи и техники, които са произлезли от пряката работа с децата и учениците. Именно пароди тази причина тези карти „работят”.          Формата не е книга или работна тетрадка, а карти, защото по този начин младите…
Read More
<strong>Сдружение  КБН7 </strong> разкри „Мобилен център за подкрепа и социално включване на лица в неравностойно положение в община Хисаря по проект, финансиран по схема за безвъзмездна помощ

Сдружение  КБН7  разкри „Мобилен център за подкрепа и социално включване на лица в неравностойно положение в община Хисаря по проект, финансиран по схема за безвъзмездна помощ

НОВИНИ, ПРОЕКТИ, СЪБИТИЯ
Проект BG05M9OP001-2.057- 0001 - C01 „Социално включване на представители на уязвимите групи на територията на община Хисар” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, чрез ВОМР процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.057 МИГ Хисаря – Мярка 11 „Интеграция на маргинализираните общности“   Сдружение  КБН7  разкри „Мобилен център за подкрепа и социално включване на лица в неравностойно положение в община Хисаря по проект, финансиран по схема за безвъзмездна помощ BG05M9OP001-2.057- 0001 - C01 „Социално включване на представители на уязвимите групи на територията на Община Хисар” СУ беше разкрита в НЧ „Иван Вазов – 1904.” - Хисаря, като Мобилният център е първата иновативна услуга в община Хисаря, която ще функционира в рамките на 1 година и ще подкрепи над 30 лица в риск,…
Read More
КОНСУЛТАНТСКО БЮРО НАПРЕДЪК 7

КОНСУЛТАНТСКО БЮРО НАПРЕДЪК 7

НОВИНИ
УВАЖАЕМИ ДЕЦА И РОДИТЕЛИ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ, Във връзка с обявеното извънредно положение в страната и Заповедите на Министъра на здравеопазването за ограничаване на разпространението на COVID-19, считано от 16 март 2020г временно преустановихме пряката работата с потребителите и семействата им в  сградата на социалната услуга ЦСРИ за деца „Рада Киркович”. От 16.03.2020г. до момента, а и в оставащите дни от извънредното положение, екипът на ЦСРИ за деца „Рада Киркович”/ КБН7 предоставя подкрепа на децата и семействата по следните начини, които гарантират безопастността им, а именно: 1. Дистанционни консултации от психолог, социален работник, терапевт - чрез телефонна връзка /служебен телефон: 0889 766 310/. 2. Психо – социално консултиране посредством скайп конферентен видеоразговор     /Skype - CSRI Rada Kirkovich/. 3. Подкрепа от специален педагог и логопед чрез Viber и Messenger /подготовка и изпращане…
Read More
Д И С К У С И О Н Н А С Р Е Щ А „ПРЕВЕНЦИЯ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ И РАБОТА В ОБЩНОСТТА.

Д И С К У С И О Н Н А С Р Е Щ А „ПРЕВЕНЦИЯ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ И РАБОТА В ОБЩНОСТТА.

НОВИНИ, СЪБИТИЯ
Д И С К У С И О Н Н А С Р Е Щ А „ПРЕВЕНЦИЯ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ И РАБОТА В ОБЩНОСТТА. ДОБРИ ПРАКТИКИ В ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПОДКРЕПЯЩИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА“ 20.02.2020г. С много съмишленици, приятели и партньори дискутирахме и представяхме добри практики от работата на социалните услуги в града и областта. Регионалният представител на Комисията за защита от дискриминация запозна присъстващите с актуалната нормативна база, а консултантът Майя Грозданова представи силните страни на Семейния - консултативен център като услуга, която реално и ефективно подкрепя децата и семействата в неравностойно положение. Адв. Милена Кадиева отчете постигнатия напредък в предоставяната правна подкрепа на уязвимите групи в града.     Срещата откри г-н Анести Тимчев - зам. кмет "Европейски политики и социални дейности" в Община Пловдив като изрази подкрепа към…
Read More
Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7” и ЦСРИ за деца „Рада Киркович” посрещнаха Представителя на УНИЦЕФ за България д-р Джейн Муита

Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7” и ЦСРИ за деца „Рада Киркович” посрещнаха Представителя на УНИЦЕФ за България д-р Джейн Муита

"ЦСРИ за деца - социална услуга", НОВИНИ, ПРОЕКТИ
На 19.09.2019г. с много деца, приятели и специално посещение от страна на Представителя на УНИЦЕФ за България д-р Джейн Муита премина Денят на отворени врати в нашия Център. Подкрепа към нашата кауза и дейности беше изразена и от г-жа Евелина Апостолова Областен управител на област Пловдив. Наши гости бяха и колегите от ЦОП Берковица, които разгледаха ЦСРИ и взеха участие в  1–ин уоркшоп с децата и родителите. Сдружение КБН7 и ЦСРИ като почетни членове на НАСО бяхме едниствените социални структури в град  и област Пловдив, които посрещнахме д-р Муита. По време на събитието нашите деца получиха  подаръци предвид началото на новата учебна година /учебни материали, литература, дидактични игри/, а гостите от УНИЦЕФ зарадваха децата с брандирани сувенири и помагала. На 24.09 и 30.09.2019г. ни предстои да стартираме 2-ве Работилници за…
Read More
Сдружение КБН7 и ЦСРИ “Р. Киркович” – домакин при представяне на книга за трафика на хора

Сдружение КБН7 и ЦСРИ “Р. Киркович” – домакин при представяне на книга за трафика на хора

"ЦСРИ за деца - социална услуга", НОВИНИ, ПРОЕКТИ, СЪБИТИЯ
По време на дискусия, инициирана от Мария Чомарова – Директор Асоциация Анимус, съвместно с екипът на Ф”ДА” и адв. Милена Кадиева, в ЦСРИ-КБН7 се представи изследователският труд на Yana Hashamova – професор от университета Бъркли, САЩ. Книгата е фокусирана върху различните форми на отразяване или представяне на трафика на хора в медиите, филмовата индустрия и др. Дискусията определи „трафика” като явление, което следва да провокира нетърпимост и критично мислене не само сред професионалните гилдии, но и сред обществеността. Посочени бяха редица примери от страна на присъстващите експерти и заинтересовани страни, като акцентът беше поставен и върху бъдещата работа на специалистите в области като образование и социални дейности с цел „превенция” и информиране на подрастващите за сериозните рискове от „новото робство, наречено ТРАФИК”. Авторката подари екземпляр от книгата си на ЦСРИ…
Read More
2 години от управлението на  ЦСРИ “Р. Киркович” – КБН7

2 години от управлението на ЦСРИ “Р. Киркович” – КБН7

"ЦСРИ за деца - социална услуга", НОВИНИ, ПРОЕКТИ, СЪБИТИЯ
Под мотото "На 2 и вече сме ЕКО" - заедно с "BG Бъди активен"; UPSDA; нашите деца, семейства, приятели и партньори, отбелязахме поредния рожден ден на ЦСРИ "Рада Киркович". Услугата е създадена през 2011г. по проект като част от процеса по деинституционализация в община Пловдив, а от 2 години управлението е възложено на Сдружение "Консултантско бюро Напредък 7". Направихме празник, в който съчетахме полезното с приятното - еко беседа, посветена на опазването на природата, разделното събиране на отпадъци и детско парти с много игри и занимания на открито! Верни на нашия слоган "Обединени за напредък и развитие" - продължаваме напред ЗАЕДНО !!! [smartslider3 slider=8]
Read More
Първо обучение за 2019г. на екип ЦСРИ за подкрепа на деца „Рада Киркович“

Първо обучение за 2019г. на екип ЦСРИ за подкрепа на деца „Рада Киркович“

"ЦСРИ за деца - социална услуга", НОВИНИ
          През периода 19.04-20.04.2019г. в Парк хотел Родопи се проведе първият обучителен семинар на екипа за 2019г. – част от годишната програма за квалификация на служителите от Център за социална рехабилитация и интеграция за подкрепа на деца за развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение  „Рада Киркович“.           В рамките на първия обучителен ден екипът дискутираше актуалните промени в социалното законодателство; запозна се с приетия Закон за социалните услуги.  Акцент беше поставен на новия подход за финансиране – на дейности, а не комплексно на социалната услуга. Така разписаните дейности и към момента представляват основен фокус в работата на екипа на ЦСРИ и се отчитат отлични резултати в направленията: „информиране и консултиране“, „посредничество и застъпничество“, „общностна работа“, „терапия и рехабилитация“, „обучение за придобиване на умения“ и др.…
Read More