Български фонд за женитеБългарски фонд за жените (БФЖ) е единствената българска организация, която подкрепя  местни неправителствени организации (НПО), работещи по правата на жените за  постигане на реалната им равнопоставеност във всички сфери на обществения живот и за премахване на всяка форма на дискриминация.

Целите на Фонда са:

  • Да подкрепя българските НПО, които работят за повишаване на обществената чувствителност по проблемите на равнопоставеността на жените и мъжете и за осъзнаване на женските права като неразделна част от правата на човека.
  • Да спомага за изграждане капацитета на българските НПО.
  • Да подпомага алтернативни и иновативни женски инициативи.
  • Да подпомага независим мониторинг на изпълнението на държавните ангажименти по отношение равнопоставеността на половете в България.
  • Да подпомага развитието на сътрудничеството между НПО, централна и местната власт и стопанския сектор.
  • Да допринася за създаване на мрежа от женски НПО на национално и регионално ниво.
  • Да подпомага развитието на дарителството и новото виждане за филантропията като инструмент за социална промяна.
  • Да допринася за развитието на гражданското общество в България, като предпоставка за необратимост на демократичния процес.

https://bgfundforwomen.org